xuất nhập khẩu

 1. N

  Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO

  Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 2. N

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1...
 3. N

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1_ Lý do chọn đề tài 1.1.2_ Căn cứ khoa học thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU...
 4. N

  Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.3. Mục tiêu riêng 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 6. N

  Luận văn Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH Pataya

  Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian 1.4.2. Thời gian 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Lược khảo tài liệu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 7. N

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1...
 8. N

  Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu

  Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 1.3.2. Vùng nghiên cứu 1.3.3. Thời gian nghiên cứu...