Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gain
1.4.3. Giơi hạn đề tài
1.4.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2. Tài chính
2.1.3. Phân tích tài chính và vay trò của việc phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại
2.1.4. Các nội duna phân tích chủ yếu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU
3.1.1. Khái quát về thành phố Cần Thơ
3.1.2. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN
3.1.3. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN chi nhánh Cần Thơ
3.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích tình hình thông qua bảng kế toán
4.1.1. Phân tích phần tài sản
4.1.2. Phân tích nguồn vốn
4.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh
4.2.1. Phân tích thu nhập
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.3. Phân tích lợi nhuận
4.3. Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính
4.3.1. Khả năng thanh toán nhanh
4.3.2. Phân tích khả năng sinh lời
4.4. Phân tích rủi ro
4.4.1. Rủi ro lãi suất
4.4.2. Rủi ro thanh khoản
4.4.3. Rủi ro tín dụng
4.4.4. Rủi ro vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 5: MỌT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG CN CẦN THƠ
5.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG
5.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
5.3. THÀNH LẬP BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO
5.4. BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng
6.2.2. Đối với NH TMCP Kỹ Thương VN
6.2.3. Đối với UBND Thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris